Δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις επιστήμες της Πληροφορικής ή της Υγείας

Job Board

Δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις επιστήμες της Πληροφορικής ή της Υγείας

Παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.05.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.06.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής