Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό «Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια», με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, με αντικείμενο την Προσομοίωση ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (Πακέτα εργασίας ΕΕ5, ΕΕ6).
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.06.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής