Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # ORZ-0636]