Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική"

Job Board

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική"

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.10.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής