Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 1ης ομάδας

Job Board

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 1ης ομάδας

Πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την ευρωπαική Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999

Κείμενο Προκήρυξης

Υπόδειγμα αίτησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.12.2020
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση