Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης Επόπτης, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048465, του εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης Επόπτης, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048465, του εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ

Μηχανισμός αποκεντρωμένης διαχείρισης δεδομένων και αυτοματοποιημένης παρακολούθησης.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής