Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος Επόπτης χρησιμοποιώντας βέλτιστες τεχνικές.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής