Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 609Σ469ΗΚΥ-Δ2Η) Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Δ7Ο469ΗΚΥ-3ΡΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.01.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής