Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο "ΕΣΩ 13299"

Job Board

Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο "ΕΣΩ 13299"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΞΝ469ΗΚΥ-2Ρ0) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΕΜΩ469ΗΚΥ-ΧΧ7) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής