Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "FORCeS"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "FORCeS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΖΨΔ469ΗΚΥ-0Ψ4) Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 17/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΖΒΞ469ΗΚΥ-ΗΨΡ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 17.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής