Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΨΥ469ΗΚΥ-898) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΜΨΑ469ΗΚΥ-ΓΞΞ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής