ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_NAT_ET_ATH_SKG_JAN_22)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_NAT_ET_ATH_SKG_JAN_22)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Σύμβουλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.02.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ