Μια θέση Χημικού Μηχανικού στο «ΠΑΡ13502 - Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Job Board

Μια θέση Χημικού Μηχανικού στο «ΠΑΡ13502 - Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣΒΤ469ΗΚΥ-ΕΚΩ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ8Κ8469ΗΚΥ-ΙΙΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής