Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα CORI

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα CORI

Position Description

Θεωρητική μελέτη κατεργασίας υλικών με Λέιζερ 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση λογισμικού θεωρητικών υπολογισμών στη φωτονική  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές αντικείμενο της θέσης 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος CORI και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.02.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 26.02.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ