Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Μηχανικών Λογισμικού) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Μηχανικών Λογισμικού) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» του ΙΠ-ΙΤΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) Μηχανικούς Λογισμικού με αντικείμενο τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.10.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής