Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μηχανικού λογισμικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΠΡΩΤΕΑΣ, με ΟΠΣ (MIS) 5069984, του ΙΠ-ΙΤΕ

Εκπόνηση έρευνας σε θέματα υπολογιστική όρασης και επεξεργασίας εικόνων, με σκοπό την αντιστοίχιση και συρραφή τους σε μωσαϊκά εικόνων,στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων- ΠΡΩΤΕΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069984 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.10.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής