Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, για την υλοποίηση του έργου “Investigating insecticide resistance via genetic transformation and genome modification in Drosophila” - Βιοϊατρική Έρευνα

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, για την υλοποίηση του έργου “Investigating insecticide resistance via genetic transformation and genome modification in Drosophila” - Βιοϊατρική Έρευνα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.03.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας