Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Αναπτυξιακή Βιολογία και Μορφογένεση Αρθρόποδων»

Job Board

Μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Αναπτυξιακή Βιολογία και Μορφογένεση Αρθρόποδων»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.03.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 15.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας