Πέντε θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο πλαίσιο του έργου “LAMA”

Job Board

Πέντε θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο πλαίσιο του έργου “LAMA”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΧ3469ΗΚΥ-7ΦΟ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Η3Α469ΗΚΥ-ΛΚΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής