Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Υλοποίηση συστήματος ελέγχου κίνησης υψηλής ακρίβειας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.04.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 21.04.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής