Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΟΛΠ469ΗΚΥ-ΑΨΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Ω3Ο469ΗΚΥ-4Α9) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.05.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής