Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Σύνθετα υλικά γραφενίου/ πολυμερούς υψηλής αποσβεστικής συμπεριφοράς»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Σύνθετα υλικά γραφενίου/ πολυμερούς υψηλής αποσβεστικής συμπεριφοράς»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΗΜΞ469ΗΚΥ-Ο73) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 978Λ469ΗΚΥ-Ν25) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.05.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής