Μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα, διπλωματούχου Χημικής Μηχανικής στο πλαίσιο του έργου «ΕΣΩ 13299»

Job Board

Μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα, διπλωματούχου Χημικής Μηχανικής στο πλαίσιο του έργου «ΕΣΩ 13299»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΖΤΜ469ΗΚΥ-Β1Λ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/5/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 9/6/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής