Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΘΧ7469ΗΚΥ-4ΥΒ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1ΛΤ469ΗΚΥ-ΒΡΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής