Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας

Job Board

Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας

Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ (Βήτα) βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Δικτύων & Διεπαφών Διασύνδεσης Υψηλής Ταχύτητας και Χαμηλής Καθυστέρησης»
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.09.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής