Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον - PANTHER» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος - ΕΠΑνΕΚ» και κωδικό MIS 5095050 [Ref # ESP-0394]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον - PANTHER» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος - ΕΠΑνΕΚ» και κωδικό MIS 5095050 [Ref # ESP-0394]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.07.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας