Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης TEARSENSE

Job Board

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης TEARSENSE

Position Description

Κατασκευή ελλειψομέτρου βασισμένο σε οπτική κοιλότητα, με χρονική απόκριση μs, για την μέτρηση (in situ) του πάχους της λιπώδους και της υδατώδους στιβάδας των δακρύων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις Φυσικές επιστήμες
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων
  • Εμπειρία σε προγραμματισμό με Labview
  • Εμπειρία σε φασματοσκοπία και λέιζερ 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε οπτικά διαγνωστικά συστήματα, με εφαρμογές στον ανθρώπινο οφθαλμό

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Π. Ρακιτζή (ptr@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος TEARSENSE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.07.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ