Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιατρικής με ειδίκευση στην Ακτινολογία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιατρικής με ειδίκευση στην Ακτινολογία

Συλλογή Αξονικών Τομογραφιών με ευρήματα Πνευμονικών Οζων, Χαρακτηρισμός Πιθανότητος Κακοήθειας όζων, Τμηματοποίηση όζων προς ανάλυση.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.08.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 23.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής