Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Mελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης συσκευών πλατφόρμας IoT.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής