Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική

Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση πλατφόρμας IoT
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής