Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών

Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος πρόβλεψης απόδοσης πλατφόρμας IoT
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής