Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μερικής απασχόλησης (Data scientist) - ProFI [Ref. # ORZ-0418]