Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού μέσω σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική Υποστήριξη εργαστηρίων ΙΜΒΒ» [Ref # IMB-0506]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού μέσω σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική Υποστήριξη εργαστηρίων ΙΜΒΒ» [Ref # IMB-0506]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 22.09.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας