Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Υπολογιστών / Μηχανικού λογισμικού ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Υπολογιστών / Μηχανικού λογισμικού ή αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Tεχνική και λειτουργική υποστήριξη του έργου, την Ψηφιοποίηση φυσικού οπτικοακουστικού αρχείου, την παραμετροποίηση καινοτόμου εκπαιδευτικού λογισμικού και τη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.10.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής