Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο της Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο της Πληροφορικής

Δημιουργία συνθετικών εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας για την ενίσχυση μοντέλων ΑΙ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής