Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Συνθετική Οργανική Χημεία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Συνθετική Οργανική Χημεία

Aξιολόγηση αποτελεσματικότητας και τοξικότητας χημικών δομών για κλινικές δοκιμές
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής