ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υλοποίηση και εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης έκδοσης Microsoft Dynamics (Customer Relationship Management), συμπεριλαμβανομένων και των αδειών χρήσης» με κριτήρι | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υλοποίηση και εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης έκδοσης Microsoft Dynamics (Customer Relationship Management), συμπεριλαμβανομένων και των αδειών χρήσης» με κριτήρι | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

22.11.2017 - 21.12.2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υλοποίηση και εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης έκδοσης Microsoft Dynamics (Customer Relationship Management), συμπεριλαμβανομένων και των αδειών χρήσης» με κριτήρι

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία:21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00