Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Πλατφόρμα λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για το ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

01.12.2017 - 13.12.2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Πλατφόρμα λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για το ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2