Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μιας συστοιχίας υδροφώνων με αισθητήρες βάθους υψηλής ακριβείας. Προϋπολογισμός δαπάνης 16.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.12.2017 - 09.01.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μιας συστοιχίας υδροφώνων με αισθητήρες βάθους υψηλής ακριβείας. Προϋπολογισμός δαπάνης 16.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%