Ηλεκτρονικά Σχολικά Παιχνίδια για διαμόρφωση Οικολογικής Συνείδησης | Νέα

Ηλεκτρονικά_Σχολικά_Παιχνίδια_για_διαμόρφωση_Οικολ
15.01.2018

Ηλεκτρονικά Σχολικά Παιχνίδια για διαμόρφωση Οικολογικής Συνείδησης

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και Εργαλεία Διαμόρφωσης Οικολογικής Συνείδησης ιδιαίτερα για τη Θαλάσσια Ρύπανση θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης σε μαθητές, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus + έργου «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)», το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017

Το διδακτικό υλικό θα διαμορφωθεί από τη συνεργασία τριών επιστημονικών πεδίων: Οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν τη διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες σε συνεργασία με Επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης και θα παρουσιάζεται και θα χρησιμοποιείται με τη συνδρομή καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βασίζονται σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, όσο και το πολύπλευρο περιεχόμενο και τα εργαλεία θα διαμορφωθούν ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα και τύπους εκμάθησης και να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τους σκοπούς, και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα αντικείμενα, και θα δοκιμαστεί σε συγκεκριμένα σχολεία πριν την ευρεία χρήση του. Οι μαθητές θα μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής μόλυνσης και θαλάσσιας ρύπανσης τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μέσα από αναπαραστάσεις, κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες, ερωτηματολόγια κτλ.

Επικεφαλής αυτού του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες: την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου στη Σάμο καθώς και το Πανεπιστήμιο Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο),, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο και το Inspectoratul Scolar Judetean (Ρουμανία) σε συνεργασία με τοπικά σχολεία στην Ουαλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Το Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως ανθρώπους για σπουδές, εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Επίσης δίνει χρηματοδοτήσεις για συνεργασίες και προγράμματα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αρχές και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στο www.sea4all-project.eu

Για περισσότερες Πληροφορίες:

Βασίλης Κοντογιάννης,

Συντονιστής έργου,

Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,

e-mail: vasilisk@ics.forth.gr,

τηλ: +30-2810-391645