Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης των προϊόντων της εταιρείας Microsoft» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 31.097,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.02.2018 - 21.02.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης των προϊόντων της εταιρείας Microsoft» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 31.097,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.