Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Προϋπολογισμού του ΙΤΕ στο SAP/ERP» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βά | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.05.2018 - 05.06.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Προϋπολογισμού του ΙΤΕ στο SAP/ERP» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βά