Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού, εξυπηρετητών, δικτυακών διακομιστών και αποθηκευτικού συστήματος του ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρώ π | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.07.2018 - 16.07.2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού, εξυπηρετητών, δικτυακών διακομιστών και αποθηκευτικού συστήματος του ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρώ π