Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Υπηρεσίες φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.07.2018 - 22.08.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Υπηρεσίες φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλ