Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ανιχνευτή φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ σ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

06.08.2018 - 04.09.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ανιχνευτή φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ σ