Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια συστήματος κλιματισμού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 34.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.01.2019 - 04.02.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια συστήματος κλιματισμού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 34.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%