Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Αντλιών Κενού» στα πλαίσια του υποέργου Νο 15 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ) της Πράξης : «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERIONCH.gr», κωδ MIS 5002735 με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

01.03.2019 - 26.03.2019

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Αντλιών Κενού» στα πλαίσια του υποέργου Νο 15 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ) της Πράξης : «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERIONCH.gr», κωδ MIS 5002735 με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφ