Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: “Έρευνα (exploration) πετρελαίου” | Νέα

Ανακοινώσεις

23.05.2019

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: “Έρευνα (exploration) πετρελαίου”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η 24/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου 2190/1994 και το υπ'αρίθμ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης…, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος νόμου (ν.2190/1994) ... 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

Συνεπώς, η προθεσμία για την υποβολή των παραπάνω προκηρύξεων διακόπτεται / αναστέλλεται, από την προκήρυξη των εκλογών, και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής.