Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: “Διαχείριση ταμιευτήρων πετρελαίου (reservoir engineering). ” | Νέα

Ανακοινώσεις

28.05.2019

Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: “Διαχείριση ταμιευτήρων πετρελαίου (reservoir engineering). ”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας (θα την βρείτε και στο site του ΙΤΕ (https://www.forth.gr), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά: - αυτοπροσώπως

ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

ή - με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση stiakaki@admin.forth.gr (ζητήστε επιβεβαίωση παραλαβής)

ή - ταχυδρομικώς: Γραμματεία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Υπόψη κ. Μ. Στειακάκη, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης email: stiakaki@admin.forth.gr

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων : 28/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου 2190/1994 και το υπ'αρίθμ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης…, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος νόμου (ν.2190/1994) ... 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

 

Συνεπώς, η προθεσμία για την υποβολή των παραπάνω προκηρύξεων διακόπτεται / αναστέλλεται, από την προκήρυξη των εκλογών, και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής.