Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 21.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.06.2019 - 01.07.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 21.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.